Menüü

Kokkuvõte

Relvade võrdsus (ingl equality of arms) on menetlusõiguse põhimõte, mille kohaselt peab kohtumenetluse õigluse tagamiseks olema mõlemal poolel mõistlik võimalus esitada oma argumente sellistel tingimustel, mis ei pane teda teise poolega võrreldes halvemasse olukorda. Relvade võrdsus ei ole iseseisev õigus, vaid praktiline põhimõte, mille järgimine peaks kaitsma inimese õigust ausale ja õiglasele kohtupidamisele. Tegemist on Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) paljudes lahendites korratud ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 6 lahutamatult seostatud printsiibiga ning seeläbi rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõttega, mis kuulub Eestis kohaldamisele kriminaalmenetluse seadustiku § 2 punkti 2 kohaselt.

Artiklis vaadeldakse eriteadmiste kasutamist kriminaalmenetluses esmalt nii võistleva kui ka inkvisitsioonilise menetluse perspektiivist. Kuivõrd Eesti kriminaalmenetlusõigus on mh eriteadmiste kasutamise osas lähedasem klassikalisele inkvisitsioonilisele mudelile, siis üksikasjalikumalt peatutakse sellel, kuidas on EIK sisustanud equality of arms põhimõtte järgmise nõuet eriteadmiste kasutamisel kriminaalmenetlustes inkvisitsioonilises süsteemis. Seejärel vaadeldakse relvade võrdsust eriteadmiste kasutamisel Eesti kehtivas menetlusõiguses. Autor tõdeb, et kehtivad menetlusreeglid ja ka nende kavandatavad muudatused ei ole piisavalt põhjalikult ja süstemaatiliselt läbi mõeldud ning tagajärjeks on, et kellelgi – eksperdil, asjatundjal, menetlusosalisel ega kohtul – pole reeglitest ühtset ja kõigi poolt tunnustatud arusaama. Sellise olukorraga ei saa rahul olla.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse