Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtumenetlus kriminaalmenetluses"

Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...1993 vastu apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, mis jõustus 15. septembril 1993. *2......kohtu pädevuse. Esimene põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus võeti vastu 5. mail 1993. *5 Riigikohtu...
Kaitseaktist esimese astme kohtuniku pilgu läbi
Velmar Brett
2018 8, Lk 556 - 563
...probleemide kõrvaldamiseks vajalikud muudatused eelkõige kohtumenetluse võistlevuse põhimõtte paremaks rakendumiseks ning......kohustuse sätestamise eesmärgina toodi välja võistleva kohtumenetluse tõhususe suurendamine, kohtuliku arutelu kvaliteedi...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...kohtueelsel uurimisel kehtib inkvisitsiooniline mudel ja kohtumenetluse etapis hakkab kehtima võistleva menetluse reeglistik...... kusjuures üha suuremat rolli hakkas mängima just kohtumenetluse võistlevus, kus öeldakse tõe kokkuleppelisus üsna...
Lepitusmenetlus perevaidlustes
Kati Valma, Laidi Surva, Helen Hääl
2014 1, Lk 86 - 103
...võimaldab lepitusseaduse *10 (LepS) § 14 lõige 5 vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku *11 (TsMS) §‑le 430 kohtuvälise lepituskokkuleppe......kinnitada kompromissina, kui samas asjas on pooleli kohtumenetlus. Lapsi puudutavate vaidluste puhul on äärmiselt...
Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas
Kersti Heide
2013 6, Lk 415 - 426
...otsust langetava kohtu õiguslik põhjendus. Varasema kohtumenetluse juures, täpsemalt maakohtu lahendi põhiseisukohti......apellatsioonikohtu) enda poolt ning harvem varasema kohtumenetluse refereeringus. Kohtumenetluse teise osapoole poolt...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
...EIÕK art 6 lg 3 p d), olles üldise õiguse õiglasele kohtumenetlusele spetsiifiline kaitseõigus. Euroopa Liidu põhiõiguste......saab kõigis menetlusliikides kohalduvaid ja õiglast kohtumenetlust tagavaid õiguseid tuletada põhiseaduse §‑s 14 sõnastatud...
Süüdistusaktist de lege ferenda
Juhan Sarv
2012 8, Lk 616 - 624
...üüdistusakt on menetlusdokument, mis käivitab kriminaalkohtumenetluse ja on kriminaalasja kohtuliku arutamise aluseks ...... Süüdistusakt on menetlusdokument, mis käivitab kriminaalkohtumenetluse ja on kriminaalasja kohtuliku arutamise aluseks ...
Õigusemõistmine – milliste eesmärkide nimel?
Aivar Pilv
2011 4, Lk 243 - 248
...artiklis noppeid nii haldus‑, tsiviil- kui ka kriminaalkohtumenetlusest. 1. Ettekande eesmärk Käesoleva ettekande eesmärgiks......alljärgnevas noppeid nii haldus‑, tsiviil- kui ka kriminaalkohtumenetlusest. Alustan siinkohal halduskohtumenetlusest. 2...
Per aspera ad fair trial
Eerik Kergandberg
2011 1, Lk 68 - 77
...järelevalve menetluses viimasel paaril aastal ausa kohtumenetluse põhimõttega seoses autorile silma hakanud probleemil......3-1-1-97-06, milles nenditi, et õigusriiklikkuse ja ausa kohtumenetluse põhimõttest tulenevalt ei ole võimalik pidada õigeks...
1  2  3  järgmine lehekülg»