Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtumenetlus kriminaalmenetluses"

Tõendi lubatavuse Euroopa Liidu direktiivi vajalikkus
Mileen Arbma
2024 1, Lk 66 - 75
...õigusalase koostöö tõhususele ja tõendite lubatavusele kohtumenetluses. *24 2.2. Tõendi lubatavuse direktiivi ettepaneku......Prokuratuuri poolt esitatud tõendid tunnistatakse kohtumenetluses lubatavaks ilma hindamise või muu sarnase õigusliku...
Õigusemõistmine – mitte pelgalt õiguse mõistmine
Sten Lind
2023 9, Lk 695 - 705
...kohtusüsteemi kõigi astmete puhul.*30 Tõepoolest, kui otsida kohtumenetluse kvintessentsi, midagi, mis on erinevate kohtute ja......teave jõuab kohtuni suuremal või vähemal määral läbi kohtumenetluse poolte subjektiivse filtri. Pooltel on aga isiklik...
Kriminaalmenetluse digitaliseerumine Eestis
Jaan Ginter
2023 9, Lk 780 - 787
...ilma süüdistatava nõusolekuta; d) süüdistatava ja kohtumenetluse poolte kaugosalemise ringkonnakohtu istungil (KrMS......ka seda, kuidas võiks või peaks üldmenetluse vormis kohtumenetluses osalema prokurör. Pole selge, miks peaks juhtudel...
Karistuse mõistmine esimese astme kohtutes
Jaan Ginter
2022 9-10, Lk 736 - 741
Karistusseadustiku tekst, Riigikohtu lahendid ja õiguskirjandus on kokku kujundanud olukorra, kus esimese astme kohtutel ei ole just kerge leida sõnastusi, kuidas nad kõrgema kohtu jaoks jälgitaval viisil ...
Kannatanu võistlevas kohtumenetluses
Tambet Grauberg
2022 9-10, Lk 752 - 760
...läbivaatamisel selgituskohustus, mis on omane tsiviilkohtumenetlusele. Mida keerulisem on nõue, seda rohkem tuleb nõude......kriminaalmenetluse seadustikus, vaid on suunanud kohtuniku tsiviilkohtumenetluse radadele. Tsiviilasjades on samuti võistlev menetlus...
Alaealise tõendiallika usaldusväärsus
Paavo Randma
2022 1, Lk 39 - 52
...eluaastast. *7 Samal ajal tuleb aga tõdeda, et kohtumenetluse poole jaoks, kelle huvides alaealised tunnistajad......lahendamine muutub sellise lähtepositsiooni korral kohtumenetluses sisuliselt üleliigseks. Tegemist on aga veendumusega...
Isikulise tõendiallika usaldusväärsuse kontroll
Paavo Randma
2021 9, Lk 636 - 646
...usaldusväärsuseks ning mis on küsimuseks, mis tuleb ikka ja jälle kohtumenetluses lahendada. Selle juures on aga üks suur olemuslik......teadlik. *36 Klassikalisel juhul on selleks vastaseks kohtumenetluses mõistagi kaassüüdistatav. Näitena võib tuua ka olukorra...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...hõlmates menetluse kõiki etappe. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigetena. Kriminaalmenetluses......menetluse kõiki etappe hõlmates. Tsiviil- ja halduskohtumenetlust puudutatakse üksnes erandlike kõrvalepõigete käigus...
Quo vadis, kriminaalmenetlus?
Uno Lõhmus
2020 3, Lk 198 - 209
...1993 vastu apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku, mis jõustus 15. septembril 1993. *2......kohtu pädevuse. Esimene põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus võeti vastu 5. mail 1993. *5 Riigikohtu...
Kaitseaktist esimese astme kohtuniku pilgu läbi
Velmar Brett
2018 8, Lk 556 - 563
...probleemide kõrvaldamiseks vajalikud muudatused eelkõige kohtumenetluse võistlevuse põhimõtte paremaks rakendumiseks ning......kohustuse sätestamise eesmärgina toodi välja võistleva kohtumenetluse tõhususe suurendamine, kohtuliku arutelu kvaliteedi...
1  2  3  järgmine lehekülg»