Menüü

Tarbijakrediit vs. tsiviilkohtumenetlus: aeg viia vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimise kontroll Euroopa Liidu õigusega kooskõlla

Kokkuvõte

Tarbijakrediiti reguleerivad sätted võlaõigusseaduses, sealhulgas vastutustundliku laenamise põhimõte, põhinevad suures osas Euroopa Liidu õigusel. Tegemist on tarbija kaitseks kehtestatud normidega, mis lähtuvad eeldusest, et tarbija on suhtes krediidiandjaga nõrgem pool. Tsiviilkohtumenetluse normid rahaliste nõuete maksmapanekuks lähtuvad aga eeldusest, et pooled on võrdsed ning osalevad ise aktiivselt enda õiguste kaitseks menetluses. See vastuolu menetlus- ja materiaalõiguse lähtepunktides tekitab küsimuse, kas ja kuidas on tsiviilkohtumenetluses tagatud Euroopa Liidu õigusest tulenevate tarbijat kaitsvate sätete rakendamine.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik ei sisalda erinorme tarbijakrediidilepingust tulenevate nõuete menetlemiseks. Seni on kohtud praktikas kontrollinud, kas krediidiandja on enne laenulepingu sõlmimist hinnanud tarbija krediidivõimelisust, üldjuhul siis, kui tarbija on sellekohase vastuväite esitanud. Samas tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et tarbijate õiguste tõhus kaitse on võimalik üksnes juhul, kui kohtud kontrollivad omal algatusel, kas tarbija kaitseks kehtestatud sätteid on järgitud. Seega ei ole Eesti senine kohtupraktika tarbijakrediidiasjade lahendamisel suures osas kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga ja sellest tulenevalt Euroopa Liidu õigusega.

Osaliselt saab selle probleemi lahendada, tõlgendades tsiviilkohtumenetluse seadustikku kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Tegevused, mida krediidiandja on teinud tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks, saab lugeda hagi aluseks olevateks asjaoludeks, mille esiletoomise ja tõendamise kohustus hagimenetluses on hagejal, kes esitab tarbija vastu krediidilepingust tuleneva nõude. Seevastu tulenevalt maksekäsu kiirmenetluse formaliseeritud olemusest ei ole seal võimalik tagada kooskõla Euroopa Liidu õigusega olemasolevate normide tõlgendamise kaudu. Et tagada kooskõla Euroopa Kohtu praktikast tulenevate nõuetega, oleks vaja muuta kogu maksekäsu kiirmenetluse olemust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse