Menüü

Kokkuvõte

Ravimitööstus on valdkond, mille lahutamatuks osaks on originaalravimitele antud patendid. Patendivaidlused on erandlik valdkond, millel on otsene mõju ka ravimite kättesaadavusele ühiskonnas tervikuna. Patendivaidluste taolise mõju tõttu peaks ühiskond eriti olema huvitatud sellest, et pooltele oleks tagatud tõhusad võimalused oma õigusi menetluses kaitsta, sh nii patenti jõustades kui ka vaidlustades.

Artikli eesmärk on välja selgitada, kas Eesti intellektuaalomandi õiguste jõustamise ja vaidlustamise süsteem tagab menetlusõigusliku tasakaalu vaidluste korral, kus menetlusosalised on originaalravimi ja geneerilise ravimi tootja, kelle mõlema eesmärk on turustada sama toimeainega ravimit. Fookuses on olukorrad, kus patendivaidluse poolte põhiõiguste tasakaaluga seonduvad küsimused tõusetuvad kõige teravamalt. Nendeks on patendiomaniku taotlusel tsiviilkohtu poolt vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatule rakendatavad hagi tagamise abinõud, mis takistavad geneerilise ravimi turule toomist ja järgnevat turustamist. Teiseks aga geneerilise ravimi tootja võimalused patendi kehtivust apellatsioonikomisjonis tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras ja alternatiivselt patendiomaniku poolt rikkumismenetluse algatamise korral vastuhagis vaidlustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse