Menüü

Kokkuvõte

Maksuhalduri tegevus maksude sissenõudmisel on spetsiifiline haldusmenetluse liik. Kuna haldusmenetlus on alati seotud poolte ebavõrdsusega, tuleb õiguslikul reguleerimisel erilist tähelepanu pöörata just nõrgema poole (antud juhul maksumaksja) õiguste kaitsele. Kuna maksuhalduri tegevuse tulemusena pannakse kodanikele rahalisi kohustusi, tekitavad ebaseaduslikud otsused ja toimingud selles valdkonnas ka otseselt materiaalset kahju. Maksude maksmisega puutub kokku peaaegu igaüks, sellest tulenevalt on igasugune omavoli ja seadusetus selles valdkonnas eriti teravalt tähelepandav.

Maksumenetlus kujutab endast nii maksu määramiseks vajalike asjaolude tuvastamist, maksu määramist kas deklaratsiooni esitamise teel või maksuhalduri poolt haldusakti väljaandmisel, maksu tasumist, aga ka maksunõude sundkorras sissenõudmist. Maksunõude sundtäitmine võib toimuda maksuhalduri või täitevameti poolt, viimasel juhul on see käsitletav eraldi haldusmenetlusena – täitemenetlusena, mis jääb väljapoole maksuseaduste reguleerimisala.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse