Menüü

Halduslepingu vaidlustamine halduskohtus: probleemid ja võimalikud lahendused

Autor:
Number 1999/9
Lk 457-461

Kokkuvõte


1. Sissejuhatus

Seoses halduslepingutega on Eesti õiguskorras käesoleval ajal välja kujunenud küllaltki komplitseeritud olukord, kuna puudub halduslepingu materiaalõiguslik määratlus ning sätestamata on halduslepingu sisule ja vormile esitatavad nõuded. Tõsi, seda lünka on püütud osaliselt kõrvaldada 1. jaanuaril 2000 kehtima hakkavas halduskohtumenetluse seadustikus, kus on antud halduslepingu mõiste. Samas jäävad ikkagi lahendamata paljud olulised küsimused, mis puudutavad eelkõige halduslepingu õiguspärasuse aspekte, selle vaidlustamise võimalusi ja tagajärgi, halduskohtu volitusi selliste vaidluste lahendamisel jne. Nimetatud probleemid on muutunud eriti aktuaalseks eelkõige seetõttu, et viimastel aastatel on Riigikogu poolt vastu võetud juba märkimisväärsel hulgal eriseadusi, kus nähakse ette halduslepingute sõlmimise võimalus. Siin võib nimetada näiteks päästeseadust, tervishoiukorralduse seadust, ravikindlustuse seadust, kohalike maksude seadust, arhiiviseadust, planeerimis- ja ehitusseadust, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadust jne. Seoses algava haldusreformiga võib prognoosida selliste seaduste arvu olulist kasvu. Siia lisanduvad veel lepingud, mida on sõlminud ja sõlmivad vallad ja linnad omavahel, samuti lepingud, mis sõlmitakse eraõiguslike subjektidega viimastele avalik-õiguslike haldusülesannete (avalike teenuste) üleandmiseks. Sealjuures sageli ei teadvustata seda, et tegemist on halduslepingutega kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Arvestades eespool öeldut, võib arvata, et esimesed halduslepingust tulenevad vaidlused jõuavad juba lähemal ajal ka halduskohtusse. Nende lahendamisel võivad halduskohtunikud aga sattuda juba nimetatud põhjustel raskustesse. Käesoleva artikli eesmärgiks on juhtida tähelepanu halduslepingu vaidlustamise olulisematele probleemidele ning pakkuda välja ka nende lahendamise võimalusi. Lõpliku sõna nendes küsimustes peab muidugi ütlema kujunev kohtupraktika. Järgneva käsitluse aluseks on uus, 1. jaanuarist 2000 kehtima hakkav halduskohtumenetluse seadustik.*1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse