Menüü

Kokkuvõte

Saksa õigussüsteemis on tööleping üks paljudest tsiviilõiguslikest lepingutest. Sellest tulenevalt kuuluvad töölepingu lõpetamise üldistele alustele lisaks kohaldamisele spetsiifilised lepingu lõpetamise alused. Töölepingu ülesütlemise kui töölepingu spetsiifilise lõpetamise juures on kõige olulisemaks seaduseks ülesütlemisekaitse seadus, mille kohaselt on töölepingu ülesütlemine sotsiaalselt põhjendamata ehk ebaseaduslik siis, kui ülesütlemine ei ole tulene töötaja isikust, tema käitumisest ega ettevõttest tingitud põhjustest. Missugust käitumist ja tegu konkreetsel juhul töölepingu lõpetamise juures arvestada, seda seadus ei sätesta ja need kriteeriumid on välja töötanud üksnes kohtupraktika. Ka Eesti uue töölepinguseaduse eelnõu võimaldab töölepingut üles öelda töötaja käitumisest või töötaja isikust tingitud asjaolude tõttu, andes erinevalt Saksa õigusest näidisloetelu, millal on võimalik töölepingut nimetaud asjaoludes üles öelda.

Artiklis vaadeldakse eelkõige töötaja isikust ja käitumisest tingitud töölepingu ülesütlemisega seotud probleeme Saksamaal. Antakse ülevaade Saksa kohtupraktikas välja töötatud kriteeriumitest selle kohta, missugust käitumist ja tegu konkreetsel juhul töölepingu lõpetamise juures arvestada, märkides et lõplikku põhjuste loetelu, millal üks või teine ülesütlemisalus kohaldamisele tulla võiks, ei ole täna võimalik välja tuua.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse