Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töövaidlus"

Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...Eestis. Töövaidluskomisjonid tegutsevad individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse*2 (ITVS) alusel paralleelselt......lahendamise seaduse*2 (ITVS) alusel paralleelselt kohtutega töövaidlusi lahendavate organitena (ITVS § 4). Komisjoni otsusega...
Töötaja konkurentsikeeld kui lojaalsuskohustus
Eveli Ojamäe
2004 2, Lk 103 - 116
...seaduslikule streigile, pöördumisele pädeva organi poole töövaidluste lahendamiseks ja õigusrikkumisest teatamiseks, samuti......tegelikult puudub õigustatud ärihuvi keelu kehtestamiseks, peaks töövaidlust lahendav organ seda kontrollima. Ka TLSE-s lubatakse...
Töölepingu seadus ja muutunud majandusolustik
Gaabriel Tavits
2003 10, Lk 694 - 696
...kahte nimetatud lahendis käsitletud küsimust: kas töövaidlusorgan peaks saama muuta töötaja soovi töölepingu lõpetamise......töölepingu lõpetab, seda ei saa töötaja eest otsustada ei töövaidlusorgan ega ka tööandja. Üksnes juhul, kui tööleping...
Täitemenetlusalane kohtupraktika aastatel 2001–2003
Anneli Alekand
2003 8, Lk 561 - 569
...manukatega seotud küsimusi, täitekutse kätteandmist, töövaidluskomisjoni otsust täitedokumendina, täitekulusid, aegumist......täitedokumendina Õiguskindluse seisukohalt ei ole ilma probleemideta töövaidluskomisjoni otsuste sundtäitmine. Töövaidluskomisjoni...
Kaasus
Donald Kiidjärv
1993 2, Lk 40 - 40
Diana L. esitas Tartu Maakohtule hagi V. Vallavalitsuse vastu tööle ennistamises ja töölt sunnitud puudumise aja eest töötasu nõudes. Hagiavalduse kohaselt töötas hageja V. lasteaias kokana, milliselt töökohalt ...
Eeldatavad muudatused töövaidluste lahendamise korras
Inge-Maret Orgo
1995 3, Lk 98 - 100
...käesoleval ajal veel Eesti NSV töökoodeksi (edaspidi TööK) töövaidluste läbivaatamist käsitlev osa. TööK § 208 järgi vaatavad......läbivaatamist käsitlev osa. TööK § 208 järgi vaatavad töövaidlusi läbi ettevõtetes moodustatud töövaidluskomisjon...
1  2  järgmine lehekülg»