Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduse §-s 14 sisalduva põhiõiguse põhisisuks on õigus riigipoolsele menetlusele ja korraldusele. Autori arvates ei hõlma see mitte üksnes kitsalt kohtumenetlust, vaid menetlust laiemalt. Põhiseaduse § 14 kontekstis esinevad menetlused vahendi kontekstis, mis peaksid olema teatud kvaliteediga ja vastama põhiseaduse §-s 14 toodud nõuetele. Autor tõstatab küsimuse, kas me ei peaks välja selgitama, millised põhiseaduse §-st 14 tuleneva kohustuse täitmiseks vajalikud menetlused on meil olemas ja millised puudu. Lisaks küsib autor, kas põhiseaduse §-st 14 võiks tuleneda vajadusel ka kohtuvõimu kohustus kujundada iseseisvalt mingi (kohtu)menetlus, kui see on jäänud seadusandliku või täitevvõimu poolt loomata, kuid see oleks vajalik kohtumenetluses mingi põhiõiguse tagamiseks.

Mistahes põhiõiguse oluliseks koostisosaks on selle efektiivne realiseeritavus. Sellest tulenevalt ei saa autori arvates kohtukaebeõigust ja edasikaebeõigust paigutada kõigi teiste põhiõigustega täpselt samasse ritta, vaid seda oleks õige käsitleda kompleksse põhiõiguse – õigusliku konflikti kohtuliku lahendamise õiguse – allsüsteemina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse