Menüü

Kokkuvõte

Kinnistusraamatu avaliku usaldatavuse põhimõte on tugeva kinnistusraamatusüsteemi üks alusprintsiipe, mis peab tagama kinnisvarakäibe efektiivse funktsioneerimise. Paraku on Eesti kehtiv regulatsioon artikli autori arvates paljuski iganenud ja pealiskaudne ning jätab lubamatult palju küsimusi lahtiseks.

Autor peab problemaatiliseks hetkeolukorda, kus avaliku usaldatavuse põhimõtte rakendumine ei ole seotud tehingulise omandamisega. Peatutakse ka termini “tehing“ lahtimõtestamise eri võimalustel. Lisaks selgitatakse artiklis vajadust sätestada seaduses täpne ajahetk, millal omandaja peab olema heauskne, et omandada õigusnäivuse alusel vastav õigus. Autori arvates on nende ja teisedki avaliku usaldatavuse printsiibi rakendamisprobleemide põhjuseks printsiibi liiga lühike ja laialt mõistetav sätestatus. Et avaliku usaldatavuse põhimõtte meelevaldne ja ebakompetentne tõlgendamine ning kohaldamine võib kinnisvara hindasid arvestades kujuneda isikule väga rängaks kaotuseks, peab autor vajalikuks uue ja oluliselt detailsema regulatsiooni kehtestamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse