Menüü

Kokkuvõte

Kohtutäituri ametitegevuse ja selle üle järelevalve teostamise korra § 16 kohaselt on kohtutäitur kohustatud esitama tema suhtes tehtud kohtulahendite ärakirjad Justiitsministeeriumi tsiviiltäitetalitusele. Kui kohtutäituri institutsioon oli vabakutselina toimunud kaks ja pool aastat, tegi ministeerium kokkuvõtte täitemenetlusalasest kohtupraktikast. Selle tulemused on autorile olnud aluseks käesoleva artikli kirjutamisel.
Lugejale antakse ülevaade kohtupraktikast küsimustes, mis puudutavad kohtutäituri otsuste peale esitatud kaebuste lahendamise korda ja kohtualluvuse küsimusi, vastuväite esitamist notariaalse lepingu menetlusse võtmisele, tagasitäitmist ja vastastikust täitmist, hagi tagamise määruse täitmist, manukatega seotud küsimusi, täitekutse kätteandmist, töövaidluskomisjoni otsust täitedokumendina, täitekulusid, aegumist ning enampakkumise olulisi tingimusi. Käsitletakse ka täitemenetluse formaliseerituse põhimõtet kinnistavaid lahendeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse