Menüü

Kokkuvõte

M. Ernits on Juridicas 2004/5 avaldatud kriitiliste märkustega algatanud diskussiooni haldusakti kättetoimetamisel tehtud vigade tagajärgede üle. Tema kriitika puudutas haldusmenetluse seadust ja kevadel ilmunud „Haldusmenetluse käsiraamatut“.

Väitluse põhiprobleem seisneb selles, kas haldusakti kättetoimetamisel tehtav vormiline või menetluslik viga välistab igal juhul haldusakti jõustumise ehk kehtima hakkamise, võib selle vahel välistada või ei saa seda üldse mõjutada.

M. Ernits leiab, et kui rikutakse kättetoimetamise reegleid, siis haldusakt kehtima ei hakka ja päästa ei saa ka vea parandamise säte – HMS § 58. Ta peab sellist olukorda ebamõistlikuks ja teeb ettepaneku selles osas seadust muuta.

Käesoleva artikli autor oponeerib M. Ernitsa seisukohale ja leiab, et HMS § 60 lõike 1 esimesest lausest tulenevalt hakkab ka vigaselt teatavaks tehtud haldusakt kehtima, kui haldusorgani poolsed minetused ei ole nii tõsised, et teatavakstegemisest rääkimine on üldse võimatu. See regulatsioon vastab autori arvates haldusmenetluse põhiseaduslikele raamidele ja õiguspoliitilistele vajadustele ning selle muutmiseks ei ole vajadust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse