Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 1. mail jõustus rida uusi tööõiguse sätteid, mis üritavad viia töösuhete regulatsiooni Eestis vastavasusse Euroopa Liidu nõuetega. Neid muudatusi on juba pikemat aega ette valmistatud ning osalt on tegemist katketega ettevalmistamisel olevast töölepingu seaduse eelnõust.

Artiklis analüüsitakse kriitiliselt töölepingu seaduses 1. mail jõustunud olulisemaid muudatusi töölepingu tingimuste osas, ettevõtte üleminekut puudutavaid sätteid ning võrdse kohtlemise olulisemaid põhimõtteid. Autor on seisukohal, et kuigi enamalt jaolt on Euroopa Liidu nõuded Eesti tööseadustesse lisatud, esineb direktiivide nõuete täitmisel veel puudujääke. Regulatsioon on muudetud põhjendamatult keeruliseks ja võib tuua kaasa ebameeldivusi nii töötajatele kui ka tööandjatele. Puudujäägid on eriti selgelt näha töölepingu kohustuslike tingimuste osas. Võrdse kohtlemise sätted on jäänud kooskõlastamata soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Selgusetuks jääb, kas töötajate kaitset nn mobbing’u vastu töösuhtes on püütud teadlikult tõhustada või on tegemist lihtsalt vastavasisuliste direktiivide mehaanilise ülevõtmisega, teadvustamata seda, mida tahetakse nende direktiividega tegelikult öelda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse