Menüü

Kokkuvõte

Artiklis antakse ülevaade ehitusjärelevalve regulatsioonist Saksamaal, keskendused eelkõige kõrvaldamismääruse andmisele ja selle täitmisele. Autor käsitleb lühidalt kõrvaldamismääruse andmise aluste, pädevuse, menetluse ja vorminõuetega seotud küsimusi. Pikemalt peatutakse kõrvaldamismääruse materiaalõiguslikel eeldustel: ehitise püstitamise või muutmise ebaseaduslikkus, vastuolu avaliku ehitusõiguse eeskirjadega ja õiguspärase olukorra muul viisil taastamise võimatus. Autor selgitab, et juhul, kui lammutamismääruse eeldused on täidetud, on määruse andmine pädeva haldusorgani õigus, mitte kohustus. Sellega seoses peatutakse artiklis ka kaalutlusõiguse küsimustel. Lisaks käsitleb autor ehitise formaalse ja materiaalse ebaseaduslikkuse mõistet ning nende kahe mõiste suhet. Autor rõhutab, et põhimõtteliselt võib lammutamismääruse anda vaid juhul, kui ehitis püstitati nii materiaalselt kui ka formaalselt ebaseaduslikult. Samas peatub autor ka erandjuhtudel, mil ehitise formaalne ebaseaduslikkus võib olla lammutamismääruse põhjendamiseks piisav. Eraldi käsitletakse artiklis ehitusloa tagantjärele kehtetuks tunnistamist ja kõrvaldamist. Artikli viimane osa on pühendatud kõrvaldamismääruse täitmisele ning õiguslikule kaitsele kõrvaldamismääruse vastu, samuti kulude ning vastutuse regulatsioonist ülevaate andmisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse