Menüü

Kokkuvõte

Kuni 1992. aastani Saksamaal kehtinud seaduseredaktsioon nägi konfiskeerimise objektina ette teo toimepanemise eest või teo tulemusena saadud „varalist kasu“. 28. veebruaril 1992 asendati välismajanduse ja välismaksete seaduse, karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega (Gesetz zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, des Strafgesetzbuches und anderer Gesetze) netoprintsiip brutoprintsiibiga. Seaduses asendati väljend „varaline kasu“ sõnaga „midagi“. „Millegi“ all mõistetakse igasugust varalist juurdekasvu, mis ei piirdu ainult asja või õigusega, vaid hõlmab kõiki faktilisi majanduslikke soodustusi loovaid varalisi positsioone, kasutuseelised, kapitalikasutust ja kulutuste kokkuhoidu, s.t igasugust rikastumist Saksa tsiviilseadustiku alusetu rikastumise sätete kohaselt.

15. juuni 1992. a seadusega narkootikumidega kaubitsemise ja teiste organiseeritud kuritegevuse vormide vastu võitlemise kohta (Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität) lisati seadusesse laiendatud konfiskeerimise instituut. Laiendatud konfiskeerimine on konfiskeerimise erivorm nendeks juhtudeks, kui konfiskeerimine StGB § de 73a–73c järgi ei ole võimalik, sest kuritegu, millega objekt omandati, ei ole võimalik tõendada. Artiklis tutvustatakse Saksamaa vastavat regulatsiooni ja selle kohaldamispraktikat ning arutletakse konfiskeerimise ja laiendatud konfiskeerimise õigusliku olemuse üle.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse