Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "alusetu rikastumine"

Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...vindikatsiooninõude (asjaõigusseaduse (AÕS) § 80), alusetust rikastumisest tuleneva nõude (VÕS § 1028 jj), kohustuse......Riigikohus võimalust esitada kriminaalmenetluses näiteks alusetust rikastumisest tulenev nõue tühise või tühistatud...
Intressilt viivise arvestamise keeld
Jaanika Ots
2010 6, Lk 418 - 426
...lepinguvälisest võlasuhtest tekkinud õigus, saab tagasi nõuda alusetu rikastumise sätete alusel. *28 Konstitutiivse võlatunnistuse......tuletama vastuväite VÕS § 89 lõike 2 alusel võlausaldaja alusetu rikastumise tõttu. Riigikohtu seisukoha järgi tuleb...
Abstraktse võlatunnistuse põhialused
Arsi Pavelts
2009 5, Lk 276 - 287
...seega kokku leppida, et võlgniku potentsiaalne alusetul rikastumisel põhinev võlatunnistuse tagasinõue ......soorituse vältimiseks võib võlgnik võlatunnistuse alusetu rikastumise sätetele tuginedes tagasi nõuda, sest...
Ebaseaduslik riigiabi ja selle tagasinõudemenetlus
Siret Saks
2008 10, Lk 693 - 701
...antud raha või muu soodustus hüvitada eraõiguses alusetu rikastumise kohta käivate sätete kohaselt. Riigivastutuse...... nõutakse ebaseaduslikult makstud riigiabi tagasi alusetu rikastumise sätete alusel. Selline käitumisviis eeldab...
Alusetu rikastumise regulatsiooni ühtlustamine Euroopa Liidus
Age Värv
2008 4, Lk 230 - 239
...lepinguväliste võlasuhete õiguse ühe allinstituudi – alusetu rikastumise – ühtlustamist. Artiklis antakse ülevaade diskussioonist......ülevaade diskussioonist Euroopa Liidu liikmesriikide alusetu rikastumise regulatsiooni ühtlustamise vajaduse ja...
1  2  järgmine lehekülg»