Menüü

Kokkuvõte

Nagu praegu kehtivas, nii ka 1. juulil 2009 jõustuvas uues töölepingu seaduses kehtib põhimõte, et tööandja võib töölepingu üles öelda vaid seaduses sätestatud alustel. Alus töölepingu ülesütlemiseks majanduslikel põhjustel on sätestatud uue töölepingu seaduse § 89 lõigetes 1 ja 2. Sisuliselt on tegemist samade alustega, mis on sätestatud 1992. aasta töölepingu seaduse § 86 punktides 1–3. Samaks ei ole jäänud aga tagatised, mis on töötajatel töölepingu tööandjapoolse ülesütlemise korral.

Töölepingu seaduse eelnõu algataja seletuskirjas on märgitud, et seaduse eesmärgiks on reguleerida tööandjate ja töötajate vahelisi suhteid, tagades töötajatele heaoluriigi väärtushinnangutest tulenev piisav turvalisus, võimaldades ettevõtjatel realiseerida oma põhiseaduslikku õigust ettevõtlusvabadusele ning panustades Eesti majanduse konkurentsivõime kasvu. Eraldi on rõhutatud, et eelnõu aluseks on turvalise paindlikkuse kontseptsioon.

Käesolevas artiklis on vaatluse all, kuidas on muutunud tööandja poolt majanduslikel põhjustel töölepingu ülesütlemisega seonduvate töötaja tagatiste regulatsioon, kas uus seadus muudab töölepingu ülesütlemise tööandja jaoks lihtsamaks ja vähem koormavaks ning kas samal ajal on tagatud ka töötajate turvalisus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse