Menüü

Kokkuvõte

Cash pooling on finantsjuhtimise üks alaliike. Tänu süsteemi operatiivsusele ning paindlikkusele on cash pooling kasutusel eelkõige kontsernides raha liigutamiseks sealt, kus seda on, sinna, kus seda vajatakse, samuti laenude katmiseks ning olukordades, kus on vaja kiiresti teha lisainvesteeringuid. Cash pooling’ut pahatahtlikult kasutades võidakse vara tütarettevõtjast välja viia või teha cash pooling’u raames võlausaldajaid kahjustavaid tehinguid. Cash pooling’u teenust pakuvad ka Eesti suuremad pangad.

Artiklis on lähtutud eeldusest, et cash pooling’u raames tehtavate ülekannete puhul on tegemist laenulepinguga, kuigi mitmed Saksa autorid leiavad, et cash pooling’u raames tehtavate tehingute puhul on tegemist hoiulepinguga või sui generis lepinguga.

Autor analüüsib esmalt emaettevõtjale laenu andmise keeldu ja selle keelu võimalikke rikkumisi cash pooling’u raames. Seejärel tuuakse välja asjaolud, mille alusel on võimalik tuvastada emaettevõtja kohustuste rikkumist cash pooling’u raames toimunud tehingute kaudu. Artiklis käsitletakse kahte olulisemat cash pooling’u kasutamise piirangut: äriseadustiku § des 159 ja 281 sätestatud laenukeeldu ning emaettevõtja kohustuste võimalikku rikkumist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse