Menüü

Kokkuvõte

Tootja vastutuse reeglite alusel kahju hüvitamise nõuet esitada sooviv kannatanu peab määrama, millist isikut käsitab ta vastutava subjektina. Sellega seotud küsimusi on sisustatud või täpsustatud mitmes Euroopa Kohtu lahendis. Euroopa Liidu õigussüsteemis on Eesti riigisisese õiguse rakendajal kohustus tõlgendada riigisisest õigusnormi Euroopa Liidu õiguse valguses ja selle mõttest lähtuvalt. Eesti kohtupraktikas tootja vastutust käsitlevad lahendid seni puuduvad. Kodumaise kohtupraktika puudumise üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et õiguspraktikas ei hoomata kõiki selle vastutusliigi rakendamisega kaasnevaid võimalusi. Tootja vastutuse reeglite olemuse ja kohaldamisvõimaluste paremaks mõistmiseks avab autor artiklis süvendatult vastutava subjekti määratlemise problemaatikat tootjavastutuse direktiivi ja Eesti kehtiva õiguse alusel ning arvestades Euroopa Kohtu viimaste aastate kohtulahendeid tootja vastutuse valdkonnas. Lisaks tootja mõistega hõlmatud isikutele käsitletakse ka teenuse osutaja vastutuse aluseid. Artiklis piiritletakse võimalike vastutavate subjektide ring ning tuuakse välja tingimused, mis peavad olema täidetud tootja mõistega hõlmatud isiku puhul vastutuse tekkimiseks. Tulenevalt teemavalikust ei käsitleta artiklis põhjalikumalt tootja vastutust välistavaid piiranguid, samuti toote puuduse kriteeriume ja tuvastamise küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse