Menüü

Kokkuvõte

Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt kuulub res judicata ja haldusaktide lõplikkus Eesti ja ka Euroopa Liidu õiguse põhimõtete hulka. Lisaks eelnevale tuleneb Euroopa Liidu õigusest kohustus tagada Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkus ning selle ühetaoline ja tõhus rakendamine. Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et Euroopa Liidu õiguse tõhusa rakendamise eest vastutavad lisaks kohtutele ka kõik haldusorganid. Siit tuleneb rida huvitavaid õigussuhteid, mis sunnivad riigisisest kohtuvõimu ja haldust langetama otsuseid, mis esmapilgul õiguse aluspõhimõtetega hästi kokku ei sobitu.

Käesolevas artiklis analüüsitakse vastuolusid õiguskindluse ning kohustuse vahel tagada Euroopa Liidu õiguse tõhus ja ühetaoline kohaldamine. Eelkõige keskendutakse küsimustele, mis tõusevad siis, kui riigisiseses haldus- või kohtumenetluses on jõutud lõpliku haldusakti või kohtuotsuseni, kuid hilisemast Euroopa Kohtu praktikast selgub, et Euroopa Liidu õigust on kohaldatud valesti. Tõuseb vajadus võtta ära juba tehtud, aga hiljem õigusvastaseks osutunud otsuste õigusjõud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse