Menüü

Kaitsja juurdepääs kriminaalmenetlusliku jälitustegevusega kogunenud materjalile Eesti kohtueelses menetluses. Mida nõuab direktiiv 2012/13/EL?

Autor:
Number 2018/8
Lk 569-580

Kokkuvõte

Materjali avaldamise instituut kriminaalmenetluses (ingl disclosure of criminal evidence) on õiglase kriminaalmenetluse saavutamiseks hädavajalik abinõu, olles võrdsete relvade põhimõtte (ingl equality of arms) praktiline väljund. Instituudi mõtteks on vähendada ressursilist lünka riikliku süüdistust esindava prokuröri ja kaitsja vahel. Kui prokuröril poleks kohustust avaldada kaitsele kriminaalasjas kogutud materjali, oleks viimane abitu.

Euroopa Liidu kriminaalõiguses sisaldub võrdsete relvade põhimõtte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 12/13/EL, mille artikli 7 lõige 1 käsitleb mh kahtlustatava ja kaitsja õigust tutvuda kinnipidamise või vahistamise aluseks oleva materjaliga. Artiklis käsitletaksegi küsimust, milliste kriteeriumite kaalumise kohustuse toob artikkel 7 kaasa Eesti kohtueelsetes tõkendi kohaldamise kaasustes, milles on kõne all kaitsjale kriminaalmenetlusliku jälitustegevusega kogunenud materjali tutvustamine. Artiklis pakutakse välja suuniseid, kuidas kohaldada nimetatud sätet Eesti kohtueelse menetluse oludes.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse