Menüü

Kokkuvõte

Tehisintellekti kasutatakse erinevates eluvaldkondades üha rohkem, millest tõusetub ka vajadus tehisintellekti kasutamist reguleeriva õigusliku raamistiku analüüsimiseks ning vajadusel kaasajastamiseks. Viimastel aastatel on nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil loodud töögruppe, mille eesmärgiks on kehtivate õigusaktide tehisintellekti suhtes kohaldamise võimalikkuse analüüsimine ja/või uute õigusaktide koostamine, tagamaks tehisintellekti rakendustele õiguslik regulatsioon.

Käesolevas artiklis avatakse esmalt tehisintellekti mõiste ning seejärel analüüsitakse, millised on tehisintellekti tehnoloogiate laiemad kasutusvõimalused haldusmenetluses võrreldes lihtsamate automatiseeritud tarkvaralahendustega. Viimaks analüüsitakse tehisintellekti tehnoloogiaid hõlmavate tarkvaralahenduste haldusakti andmisel kasutamisega kaasnevaid õiguslikke probleeme. Esmalt analüüsitakse, kas tehisintellekti tehnoloogiate kasutamisel haldusakti andmisel on võimalik sellisel teel vastu võetud otsustega kaasnevale vastutusele kohaldada riigivastutuse seaduse kehtivat regulatsiooni, ning teiseks, kas ja millisel määral on tagatud haldusaktide kontrollitavus juhul, kui haldusakti andmisel on rakendatud tehisintellekti tehnoloogiaid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse