Menüü

Kokkuvõte

Kui vastvalitud kohaliku omavalitsuse volikogu uus liige kohaliku omavalitsuse tegevust reguleeriva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) esimest korda lahti lööb ja püüab aru saada, millised õigused, kohustused ja ülesanded on tal volikogu liikmena, siis paraku ei leia ta seadusest üht sellist paragrahvi ega ka muud seesugust loetelu. KOKS-i põhjalikumalt lugedes leiab volikogu liige siiski mõningad sätted (nt õiguse kuuluda komisjoni, § 47 lg 1) ning §-i 26, mis sätestab juba peakirja järgi volikogu liikme õiguse saada teavet.

Siinse artikli keskmeks on KOKS § 26. Autorid toovad välja praktikas sätte rakendamisega kaasnenud ja kaasneda võivad probleemid ning selle muutmise kavatsusega seoses esile kerkinud küsimused: millisel eesmärgil võib volikogu liige teavet saada, kuidas määratleda ülesannete täitmiseks vajalik teave, mis tingimustel ja määral on volikogu liikmele sisesuhtest tulenevalt vaja tagada juurepääs asutusesiseseks tunnistatud teabele, missugune on vastutus teabe ebaseadusliku avaldamise või muul otstarbel kasutamise eest ning lõpetuseks mida teha, kui volikogu liikmele teavet ei anta. Käesolev artikkel osutab probleemkohtadele, annab mõningad soovitused, kuidas seda teemat võiks käsitleda kohalik omavalitsus oma sisemises töökorralduses, ning proovib leida seoseid teabe edastamise küsimust reguleerivate õigusaktide vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse