Menüü

Kokkuvõte

Tsiviilkohtupidamise seadustiku (edaspidi TsKS) §-s 1 sätestatakse põhiseadusest tulenev põhimõte, mille kohaselt ainus õigustmõistev organ tsiviilasjades on kohus (RT I 1993, 31ڳ2, 538). Samas annab seadus pooltele võimaluse tsiviilasjades kohtu poole pöördumisest kokkuleppel loobuda (§4). Kokkuleppe võivad pooled sõlmida omavahelise lepinguga. Sel juhul peab niisugune punkt lepingus sõnaselgelt sees olema, mis ühtlasi näitab ära, missuguses vahekohtus vaidlused lahendatakse. Vahekohtu klausli olemasolu pooltevahelises lepingus annab kohtule aluse keelduda hagiavalduse menetlusse võtmisest (§ 148 lg. 1 p. 5), kui aga avaldus oli ekslikult siiski menetlusse võetud, lõpetab kohus menetluse (§218 p.6).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse