Menüü

Kokkuvõte

Käesoleval ajal kehtib esimese astme kohtutes vaidluste lahendamisel ja õigusemõistmisel kolm erinevat kohtulikku menetlust reguleerivat seadustikku: uued TsKS ja halduskohtumenetluse seadustik (edaspidi HKS, RT I 1993, 50, 694), mis mõlemad jõustusid 15. septembril 1993. a. ning senini kasutusel olev KrPK. TsKS reguleerib tsiviil-, perekonna ja tööõigussuhetest tekkinud vaidluste lahendamist, samuti erimenetluse korras kohtus lahendatavaid õigussuhteid, milles puudub õiguslik vaidlus (TsKS §1 lg.3). HKS-iga reguleeritakse peale halduskohtu pädevusse kuuluvate asjade veel eraldi haldusõiguserikkumise asjade läbivaatamist haldusõiguserikkumiste seadustiku alusel (HKS § 3).

Antud artiklis käsitletakse lähemalt esimese astme kohtus, s.o. maa- ja linnakohtus uue TsKS-i kasutamisel igapäevatöös üles kerkinud probleeme ja mõningaid uuemaid momente võrreldes endises TsPK-s korraldatud tsiviilkohtumenetlusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse