Menüü

Kokkuvõte

Rakendussätete eesmärgiks on anda reeglid üleminekuks TsK-ilt TsS ÜS-ele. Keskne küsimus on uue seaduse sätete tagasiulatuva jõu probleem. Üldreegel on, et ÜS-l ei ole tagasiulatuvat jõudu, kui rakendussätetest ei tulene teisiti. Tagasiulatuv jõud on antud mitmetele ÜS-e normidele – tagasiulatuv jõud on näiteks isiku isiklike õiguste kaitse kohta käivatel sätetel (§–d 23–26, 41 ja 42), ja tehingu kehtetuse kohta käivatel paljudel sätetel (§–d 69–74, 76, 79 ja 80).

Vastavalt ÜS-e §–le 174 kohaldatakse tehingu vormi suhtes tehingu tegemise ajal kehtinud seadust. ÜS-e § 174 lg. 2 on toodud sama reegel, mis oli TsK-i § 50 lg. 3. Kehtib see enne 1.septembrit 1994. a. tehtud tehingute suhtes, pärast 1.septembrit 1994. a. tehtud tehingute puhul enam nimetatud reegel ei kehti. Sama käib ka ÜS §–s 174 lg. 3 antud normi suhtes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse