Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "au ja väärikus"

4. jagu. Isiklike õiguste kaitse
Margus Kingisepp
1994 8, Lk 184 - 184
...ainukesena füüsiliste ja juriidiliste isikute au ja väärikuse kaitsega seonduvaid küsimusi. Nimelt sätestas seadus......organisatsioonil on õigus nõuda kohtu korras tema au ja väärikust teotavate andmete ümberlükkamist, kui nende andmete levitaja...
VI osa. Rakendussätted
Paul Varul
1994 8, Lk 205 - 205
Rakendussätete eesmärgiks on anda reeglid üleminekuks TsK-ilt TsS ÜS-ele. Keskne küsimus on uue seaduse sätete tagasiulatuva jõu probleem. Üldreegel on, et ÜS-l ei ole tagasiulatuvat jõudu, kui rakendussätetest ...
Kuriteod au ja väärikuse vastu
Tarmo Sild
1997 9, Lk 450 - 454
...Eesti ühiskonnas puhkenud poleemika solvamise, au ja väärikuse ning sõnavabaduse sisu ümber. Sellega on ilmselt......puudumisele solvamisest kui kuriteost ning au ja väärikuse kaitsest üldisemalt. Alljärgneva artikli eesmärk...
Kohtupraktikast moraalse kahju hüvitamisel
Herbert Sepp
1998 7, Lk 340 - 342
Pärast tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) jõustumist 01.09.1994 hakkasid saabuma kohtutesse moraalse kahju hüvitamise nõuded. Allpool käsitletakse üldistavalt nende nõuete lahendamisel kujunenud ...
Veebileheküljel linkide kasutamise õiguslikud aspektid
Mari Toomsoo
2000 10, Lk 678 - 685
...teose puutumatusele, teose lisadele ning autori au ja väärikuse kaitsele. *19 Seejuures on esialgne veebilehekülg......tema teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autori au ja väärikust (õigus autori au ja väärikuse kaitsele); Seega...
1