Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "füüsilised isikud"

Deliktivõimetus süülist vastutust välistava asjaoluna
Janno Lahe
2002 6, Lk 391 - 400
...Vene tsiviilõigusteoorias valitseb seisukoht, et füüsilised isikud, kes on tunnistatud seaduslikus korras teovõimetuks......kõrge palaviku tõttu pettekujutluste seisundis olevad isikud, imbetsillid ja idioodid. On ka võimalik, et isik...
5. jagu. Teadmata kadunuks ja surnuks tunnistamine
Malle Seppik
1994 8, Lk 185 - 186
...Eesti kohus võib teadmata kadunuks tunnistada: need on isikud, kelle elukoht või kelle vara asukoht on Eestis ......päeva (ÜS § 33 lg. 2). Uus on ka säte, mille kohaselt isikud, kelle täpset surmaaega ei ole võimalik määrata ja...
II osa. Isikud
Paul Varul
1994 8, Lk 183 - 183
...mis on TsK-ist tuttavad. 2. peatükk. Füüsilised isikud 1. jagu. Õigus- ja teovõime Olulisemaks muudatuseks...
VI osa. Rakendussätted
Paul Varul
1994 8, Lk 205 - 205
Rakendussätete eesmärgiks on anda reeglid üleminekuks TsK-ilt TsS ÜS-ele. Keskne küsimus on uue seaduse sätete tagasiulatuva jõu probleem. Üldreegel on, et ÜS-l ei ole tagasiulatuvat jõudu, kui rakendussätetest ...
Tööandja Eesti tööõiguses
Gaabriel Tavits
1995 9, Lk 392 - 394
...subjektiivsete õiguste ja juriidiliste kohustuste kandjad. Nendeks on isikud, kes osalevad õiguslikus elus. Kuna õiguslik elu......reast õigussuhetest, siis on õiguse subjektid kõik need isikud, kes võivad olla osalejateks õigussuhetes. Õigussuhtes...
Füüsilisest isikust ettevõtja
Andres Vutt
1995 4, Lk 143 - 143
Füüsilisest isikust ettevõtja kohta on ÄS toodud vaid mõned sätted. Kuna ÄS reguleerib eraõigusesse kuuluvaid küsimusi, siis on ka füüsilisest isikust ettevõtja kohta toodud vaid sellised sätted, ...
Isikud tsiviilseadustiku üldosa seaduses
Peeter Kask
1995 3, Lk 87 - 90
...kohalik omavalitsusüksus avalik–õiguslikud juriidilised isikud, järgmine lause asetab aga riigi ja kohaliku omavalitsusüksuse......kohalik omavalitsusüksus on avalik–õiguslikud juriidilised isikud.“ Ta jätkab: „Samas tuli üldosa seaduse väljatöötamisel...
Õigusvõime iga inimese jaoks
Raul Narits
1996 10, Lk 572 - 573
Õiguse teooria üks põhipostulaatidest räägib sellest, et inimest kui õiguse subjekti iseloomustavad temale kuuluvad õigusvõime ja teovõime. Sama loomulikuna ja tavapärasena kõlab seletus selle kohta ...
1