Menüü

Küsitavusi ametnike teenistusest vabastamise õiguslikus regulatsioonis

Number 1996/4
Lk 172-174

Kokkuvõte

Avaliku teenistuse seadus (edaspidi ATS, RT I 1995, 16, 228; 50, 764; 94, 1628; 97, 1664; I 1996, 15, 265) sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike õigusliku seisundi teenistussuhetes, välistades töölepingu seaduse (edaspidi TLS) laienemise neile (ATS § 13). Ametnike (eriti riigiametnike) õigused võrreldes töötajatega on ATS järgi oluliselt suuremad. See väljendub lisatasu maksmises teenistusaastate, akadeemilise kraadi ja võõrkeelte valdamise eest, suuremates lähetushüvitustes, lisapuhkuse andmises, puhkusetoetuse maksmises, õppekulude kinnitamises, riiklike vanaduspensionide suurendamises jms. Ametniku teenistuskohustused on samuti töötajatega võrreldes ulatuslikumad, neile on seatud rida piiranguid, mis töötajat töösuhetes ei ahista. Neile on kehtestatud erakonda kuulumise piirangud, piirangud osalemisel ettevõtluses, töötamisel teise tööandja juures, kohustus deklareerida majandushuve, keelatud on rea tehingute tegemine jne.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse