Menüü

Kokkuvõte


1. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi ettevalmistamine

Kriminaalmenetluse koodeksi (edaspidi KrMK) järgi on kohtupsühhiaatriaekspertiis kohustuslik kohtualuse, süüdistatava, kahtlustatava, kannatanu või tunnistaja psüühilise seisundi kindlakstegemiseks, kui juurdlejal, uurijal, prokuröril või kohtul tekib kahtlus nimetatud isikute psüühilise seisundi suhtes (KrMK § 58 lõige 2 punkt 2).

Seadusesätte selline sõnastus on konarlik: kahelda võidakse isiku normaalses psüühilises ehk vaimses seisundis, mitte aga psüühilises seisundis üldse. Igal isikul, sealhulgas ka psüühikahaigel, on talle omane vaimne seisund, mille suhtes ei ole alust kahelda. Kohtupsühhiaatriaekspertiisiga sedastatakse psüühiliste hälvete laad ja ulatus normaalsest vaimsest seisundist lähtudes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse