Menüü

Kohtupraktikast elamuseaduse mõnede normide rakendamisel

Autor:
Number 1997/6
Lk 298-301

Kokkuvõte

Elamuasjad moodustavad kaaluka osa kohtutes läbivaadatud tsiviilasjadest. Käesolev artikkel põhineb apellatsioonikohtute kohtupraktikal elamuasjades aastatel 1994–1995 ja 1996. aasta esimesel poolaastal. Kasutamist leiavad ka Riigikohtu lahendid, mis seonduvad elamuseaduse rakendamisega.

ES § 40 lõike 1 rakendamisel on kohtud mõnel juhul kohtuotsuse resolutsioonis kohustanud kostjat sõlmima hagejaga eluruumi üürilepingut [1].

Selline kohtuotsus ei põhine ES § 40 lõikel 1 ning ei ole ka täidetav. Kohus ei saa kedagi sundida sõlmima lepingut. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 61 lõikele 1 on tehingus oluline isiku tahe, mis on väljendatud tahteavalduses. Tahteavaldus peab aga vastama isiku vabalt kujunenud tegelikule tahtele (§ 61 lõige 3).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse