Menüü

Kokkuvõte

Vabariigi President kasutas käesoleva aasta juuni lõpul talle Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 107 antud võimuvolitust, jättes välja kuulutamata 13. juunil Riigikogus vastu võetud kirikute ja koguduste seaduse (uus KKS). *1 Vabariigi Presidendi 29. juuni otsuses (RTL 2001, 82, 1120) põhjendatakse vastuvõetud seaduse väljakuulutamata jätmist sellega, et kuna uue KKS § 14 lõige 3 kohaselt kirikut või koguduste liitu ei registreerita, kui nende alaline või ajutine haldus- või majandusjuhtimine toimub või nende otsused kinnitatakse kiriku või koguduste liidu väljaspool Eestit tegutseva juhi või kõrgema organi poolt, siis sellega „tungitakse religioossete ühenduste autonoomia sfääri“, mis on vastuolus PS mitmete sätetega (§-dega 9, 11, 19, 40 ja 48). Otsuses mägitakse, et „religioossete ühenduste autonoomia kuulub kollektiivse usuvabaduse kategooriasse“, mis on kaitstud PS-ga. Seda autonoomiat, nagu muidki põhiõigusi ja vabadusi, võib piirata üksnes kooskõlas põhiseadusega, kui see on vajalik demokraatlikus ühiskonnas ja sellega ei moonutata piiratavate õiguste ja vabaduste olemust (PS § 11). Lisaks viidatakse Vabariigi Presidendi otsuses Eesti Kirikute Nõukogu seisukohale, et uue KKS § 14 lõige 3 puudutab mitmeid Eestis traditsiooniliselt tegutsevaid religioosseid ühendusi ja võib takistada nende seadusjärgset registreerimist. Vabariigi Presidendi Kantselei ametliku teate kohaselt toodi ühe näitena esile Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Liitu, mis tegutseb Balti riikides ühtse struktuurina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse