Menüü

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Kohalik omavalitsus käitub oma vara kasutamisel ja käsutamisel tavapärase omanikuna. Omanikuna on tal võimalus anda oma vara kolmandatele isikutele kasutamiseks, võõrandada see või kasutada oma funktsioonide täitmisel. Käesoleva artikli teemaks on valitud kohaliku omavalituse vara kolmandate isikute kasutusse andmisega seonduv problemaatika, sest teema on huvipakkuv väga laiale isikute ringile. Juttu tuleb erinevatest lepingutingimuste määratlemise viisidest ning nende plussidest ja miinustest, kasutusele antava vara parendamiskohustuse jagamisest, rendilepingu tingimuste ja erastamiskohustuse omavahelisest seosest, allrendile andmise õigusest ning kõige eelneva võimalikust seosest ametnike võimu väärkasutamisega.

Kohalik omavalitsus annab oma vara kolmandate isikute kasutusse vastavalt selles omavalitsusüksuses kehtivale vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale. *1 Vara kasutusse andmisel sõlmib kohalik omavalitsus rendilepingu või vara tasuta kasutamise lepingu. Lepingus kindlaksmääratud tingimuste tõttu võib tekkida kohalikule omavalitsusele täiendavaid rahalisi kohustusi (parenduste hüvitamine) või lepingu lõppemisel võib muutuda vara omanik (rentniku vara väljaostuõigus). Seega omab suurt tähtsust, missugused konkreetsed kohustused on kohalik omavalitsus endale rendilepingut sõlmides võtnud, samuti missugused õigused on rentnikule antud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse