Menüü

Kokkuvõte

Artikkel käsitleb lähenemist rahvusvahelise õiguse subjektidele läbi ajaloo. Esmalt otsitakse artiklis rahvusvahelise õiguse subjektide ühist nimetajat, peatudes rahvusvahelise õigussubjektsuse sisul ja õigussubjektidele esitatavatel nõuetel. Lisaks rahvusvahelise õiguse subjekti põhidefinitsioonile käsitletakse ka sellest kõrvalekalduvaid teooriaid, otsides seejuures vastust küsimusele, kas need on üldise vormelina kasutatavad. Seejärel vaadeldakse artiklis õigussubjektide ringi ajaloolist arengut, peatudes erinevatel subjektidel, nagu rahvusvahelised organisatsioonid, üksikindiviidid, multinatsionaalsetel ettevõtted ja valitsusvälised organisatsioonid. Autor tõdeb, et see, milline on aktuaalne õigussubjektide ring, millised on nende õigused ja kohustused, õigussubjektsuse laad ja ulatus, sõltub konkreetsest ajahetkest. Seetõttu ei ole artiklis püütud kujundada ainuõiget seisukoha ühe või teise rahvusvahelise õiguse subjekti staatuse kohta rahvusvahelises õiguses, vaid on toodud välja mõned õigussubjektsust loovad aspektid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse