Menüü

Kokkuvõte

Viimase aastakümne jooksul on Eesti õigusruumis toimunud tormilised arengud, ent avaliku korra mõiste osas on muudatused õiguslikus olustikus olnud pigem kosmeetilist laadi ning põhimõttelisi erinevuseid avaliku korra mõiste sisustamises seaduste tekstides võrreldes 1990. aastate algusega ei esine. Uus, kaasaegsesse ühiskonda sobiv avaliku korra kaitse mehhanismi on kirjeldatud 2003. aastal valminud korrakaitse seaduse eelnõu kavandis, ent kehtiva õigusena neid ideid seni veel käsitleda ei saa.

Avaliku korra kaitse on ajalooliselt alati olnud riigivõimu üheks põhiliseks ülesandeks. Ühiskonna rahulikku kooseksisteerimist ohustavate riskide iseloom on ajas olnud muutlik ning sellele vastavalt on muutustele avatud olnud ka avaliku korra mõiste sisustamine avaliku õiguse teoorias ning praktikas. Alljärgnevas artiklis antakse lühikese ülevaate avaliku korra mõiste sisustamisest Eesti kehtivas õiguses de lege ferenda ning kirjeldatakse mõningaid keskseid mõisteid avaliku korra alastes regulatsioonides.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse