Menüü

Kokkuvõte

Võrdväärse kaitse doktriin pärineb tänasel kujul Euroopa Inimõiguste Kohtu 2005. aasta otsusest Bosphorus Hava Yollari vs. Iirimaa. Doktriini kohaselt on liikmesriigi tegevus, mis tuleneb kohustustest rahvusvahelise organisatsiooni ees, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (EIÕK) kooskõlas nii kaua, kuni selles organisatsioonis kaitstakse inim- ja põhiõigusi nii sisuliselt kui ka kontrollimehhanismi osas viisil, mida võib pidada võrdväärseks konventsiooni pakutavaga. Juhul kui rahvusvahelises organisatsioonis, millele riik on pädevusi üle andnud, ei ole konventsioonis sätestatud õiguste kaitse võrdväärselt tagatud, on riik rahvusvahelise organisatsiooni rikkumise eest vastutav.

Doktriini kasutuselevõtmise põhjuseks oli eelkõige Euroopa Nõukogu ja EIÕK kaitsemehhanismi ning Euroopa Liidu vaheline suhe. See suhe on aja jooksul muutunud. 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepingu artikkel 6 sätestab, et Euroopa Liit ühineb EIÕK-ga. Artiklis antakse ülevaade Euroopa Inimõiguste Kohtu asjaomase praktika arengust ja arutletakse Bosphoruse doktriini võimaliku saatuse üle Euroopa Liidu konventsiooniga liitumise järel. Artikli teine eesmärk on juhtida tähelepanu murrangulistele sündmustele tänase Euroopa kohtusüsteemis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse