Menüü

Juhatuse liikme vastu esitatavate nõuete aegumise erandlik viieaastane tähtaeg: kas õigustatud anomaalia või põhjendamatu kõrvalekalle?

Kokkuvõte

8. mai 2013. aasta otsuses asjas 3-2-1-191-12 sedastas Riigikohus tsiviilõiguslike nõuete aegumise osas üheselt, et äriühingu poolt tema juhatuse liikme vastu esitatavale kahju hüvitamise nõudele kohaldub üksnes viieaastane aegumistähtaeg. Nii välistas kohus tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lõikes 4 sätestatud erandliku 10-aastase aegumistähtaja rakendatavuse juhatuse liikme suhtes. Autori hinnangul on Riigikohtu käsitlus juhatuse liikme vastu esitatavate nõuete aegumisest aga mõneti vastuolus Riigikohtu enda varasema praktikaga ning vastandub täielikult erialakirjanduses valitsevale seisukohale. Artiklis analüüsitakse viidatud Riigikohtu lahendi pinnalt tõusetuvaid vastuolusid ning esitatakse argumente alternatiivse käsitluse kasuks. Seejuures lähtutakse nii õigusteoreetilistest kui ka pragmaatilistest kaalutlustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse