Menüü

Kokkuvõte

Viimase aja õiguskirjanduses on mitmel korral pööratud tähelepanu isikuvastaste süütegude redaktsioonilistele puudustele karistusseadustiku (KarS) eriosas ning osutatud vajadusele leida mõningaid uusi lahendusi. Karistusõiguse terviklikumat korrigeerimist pidas samal ajal vajalikuks ka seadusandja, mis tõi kaasa karistusõiguse revisjoni, mis päädis 1. jaanuaril 2015 kehtima hakanud karistusseadustiku muudatuste paketiga. Revisjoni tulemusel võeti ette ka mitu muudatust isikuvastaseid süütegusid puudutavates karistusseadustiku eriosa sätetes, mis peaks kõrvaldama seniste lahenduste puudused. Artiklis vaadatakse praktiku pilgu läbi, kas ja millisel määral alates 1. jaanuarist 2015 kehtivad muudatused seni kehtinud olukorda muudavad ja seda just kehalise väärkohtlemise (KarS § 121) kontekstis. Samuti leitakse, et uue seaduse valguses oleks praktikas soodne moment pöörduda KarS § 121 senisest mõnevõrra kitsama tõlgenduse poole.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse