Menüü

Kokkuvõte

2022. aastal tegi Riigikohus kaks märgilist otsust liiklussüütegude kriminaalasjades: 18. oktoobril 2022 otsuse asjas 1-20-7409 (edaspidi Laagna tee kihutajad) ning 3. märtsil 2022 otsuse asjas 1-20-3306 (edaspidi Saaremaa kihutaja). Märgiliseks on neid otsuseid põhjust nimetada seetõttu, et nendes sisalduva diskussiooni keskmes oli karistusõiguse üldosa mõisted ning liiklussüütegude piiritlemine isikuvastastest süütegudest.

Artiklis esitatakse analüüs Laagna tee kihutajate ja Saaremaa kihutaja asjades vaidluse all olnud karistusõiguse üldosa mõistete kohta liiklussüütegude kontekstis. Analüüsi koostamisel on lähtutud nende mõistete tervikkäsitlusest, sh toodud sisse ka vastav teoreetiline diskussioon. Vastust otsitakse küsimustele, kas karistusseadustiku §-s 422 kirjeldatud tegu on tahtlik või ettevaatamatu delikt; kuidas käsitleda isikute panust liiklusõnnetusse, kui ainult üks neist on see, kes sõidab kannatanule otsa, kuigi samas on tagajärg saabunud mõlema isiku tegutsemise koosmõjus; kuidas teha liiklussüütegude puhul kindlaks kaudne tahtlus ning milline tähendus on eneseohustamisel. Arutletakse ka selle üle, kas liiklussüütegude regulatsioon karistusseadustikus on terviklik või see sisaldab mingeid puudujääke.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse