Menüü

Tsiviilasja kohtuliku arutamise piirid esimese, teise ja kolmanda astme kohtus

Autor:
Number 1995/3
Lk 93-95

Kokkuvõte

1 Tsiviilasja kohtuliku arutamise piirid on kõige üldisemates joontes määratud dispositiivsuse põhimõttega. See põhimõte läbib kogu tsiviilkohtumenetlust ja tähendab seda, et kohus ei algata ega aruta asja asjaosalise (protsessiosalise - eelkõige pooled ja iseseisva nõudega kolmas isik) palveta (taotluseta) ega rahulda nõudeid suuremas ulatuses, kui on palutud; pool võib asja igal ajal lõpetada. Hageja valib välja kostja. Asja võib lõpetada hagist loobumisega või poolte kokkuleppel. Need on tsiviilkohtumenetluse üldpõhimõtted.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse