Menüü

Kokkuvõte

Uus ÄS (lühendid on toodud lk. 165) on mahukas kaubandusõiguse ehk äriõiguse kodifikatsioon, mis kehtestab uute põhimõtete alusel reeglid majandustegevuses osalejatele esitatavate juriidiliste nõuete ning ettevõtjate registreerimise osas. Seadus hõlmab mitmeid seni valitsuse määruste tasandil reguleeritud (näit. aktsiaseltsid) või sootuks reguleerimata valdkondi (näit. nime kaitse, filiaal, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine). ÄS loob majandusele tugeva seadusandliku baasi, kehtestades kõigile Euroopa kaanonitele vastava normistiku, mille puudumise läbi on Eesti üldine maine ilmselt oluliselt kannatanud. Seaduse ideoloogiaks on Euroopa (sealhulgas Ida-Euroopa reformimaade) üldine ideoloogia - ühtsed mängureeglid ning erinevate majandustegevuse vormide selge eristamine üksteisest. Seaduse lõpliku rakendumise korral võib täie veendumisega öelda, et küllalt suur osa Eesti majandust reguleerivast seadusandlusest vastab Euroopa Liidu nõuetele, millega peaks lihtsustuma ka meie läbikäimine Euroopaga. Ühelt poolt on Euroopa investeerijatele tagatud neile tuttav õiguslik keskkond (tegemist ei ole tundmatu „džungliga“), teiselt poolt on Eesti ettevõtjatel vaieldamatult lihtsam tegutseda Euroopa turul, kui sealsed mängureeglid meie omadest oluliselt ei erine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse