Menüü

Kokkuvõte

I Probleem

Viimasel ajal kohtab suhteliselt regulaarselt kirjasõnas ja vahetul suhtlemisel arvamust selle kohta, et Eesti õiguskord peaks seadustama pretsedendi. Sagedamini peetakse silmas kohtulahendile pretsedendi rolli omistamist. Nii kirjutab Riigikohtu esimees R. Maruste: „Meie keeles esinev väljend „seadusjõu kohtuotsus“ ning menetlusseadustikes antud regulatsioon osundab pretsedendi vajalikkusele ja võimalikkusele... Seega oleks igati asjakohane teha endile selgeks pretsedendi olemus, kirjutada see, et õiguse allikaks on ka (varasem) põhistatud kohtulahend, sõnaselgelt seadusesse ning hakata looma põhistatud kohtulahendite andmebaasi ning publitseerima kohtulahendeid ning neile viitama lahendite põhistamisel.“ [1]

II Common law erinevad mõistmised

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse