Menüü

Kokkuvõte

Planeerimis- ja ehitusseadus (edaspidi PlES; RT I 1995, 59, 1006) võeti Riigikogus vastu 14. juunil 1995 ja kuulutati välja sama aasta 3. juulil. Vaatamata sellele, et tegemist on ühe olulisema õigusaktiga, mis sätestab põhitingimused maakasutuseks ja ehitustegevuseks ning alused territoriaalseks ja sotsiaal-majanduslikuks planeerimiseks, on nimetatud seadus saanud autori arvates teenimatult loiu vastukaja osaliseks nii massiteabes kui ka juristide ringkonnas. Käesoleva kirjutisega püütakse seda lünka osaliselt täita, andes ülevaate PlES ülesehitusest, eesmärkidest ning planeerimise ja ehitamise olulisematest põhimõtetest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse