Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis antakse ülevaade maksuõiguse kolmest tähtsamast põhimõttest: legaalsuse põhimõttest, ühetaolise maksustamise põhimõttest ning maksevõimelisuse põhimõttest.

1. Legaalsuse põhimõte

Vastavalt põhiseaduse §-le 113 sätestab Eestis riiklikud maksud seadus. Maksumaksja kohustus tasuda konkreetne maksusumma tekib seaduses fikseeritud teokoosseisu saabumisel. Kõik maksuõigussuhte obligatoorsed elemendid peavad olema kindlaks määratud seaduses. Maksuhaldur on kohustatud tuvastama kõik maksuobjektid ning nõudma kõik maksud sisse (vt MKS § 14 lg 2), tal ei ole õigust teha seda valikuliselt või eranditega. Sellest lähtuvalt kehtib maksumenetluses uurimispõhimõte, mille kohaselt on maksuhaldur kohustatud ex officio välja selgitama kõik nii maksukoormust suurendavad kui vähendavad asjaolud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse