Menüü

Kokkuvõte

Tõlgendamise lähtekohad

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (RT II 1996, 11, 34; edaspidi konventsioon) allkirjastati juba 1950. aastal ning see jõustus aastal 1953. Ehkki konventsioon on oma olemuselt rahvusvaheline leping, ei saa selle tõlgendamisel vahetult kohaldada 1969. aastal vastu võetud rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni (RT II 1993, 13/14, 16) sätteid. Sellele vaatamata leiab Eurooa Inimõiguste Kohus (edaspidi kohus), et Viini konventsioonis „on sisuliselt sõnastatud rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted“, millest ka kohus kinni peab (Golder v. Ühendkuningriik, 1974, A 17).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse