Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeva maailmapilti iseloomustab religioosne pluralism. See omakorda on põhjustanud vajaduse küsida, kas religioossete ühenduste suhtes ollakse tolerantsed ja kas neid koheldakse võrdselt. Euroopa Inimõiguste Kohtu (edaspidi Kohus) kaasuses Kokkinakis v. Greece, leidis Kohus, et Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 9 sätestatud mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus on demokraatliku ühiskonna alusmüür, pakkudes võrdselt kaitset nii usklikele kui ateistidele, agnostikutele, skeptikutele ja ükskõiksetele. Kohus leidis, et artikli 9 sellisest käsitlusest sõltub demokraatliku ühiskonna pluralism, mis on kallihinnaline võit eelnevate sajandite üle. *2 Veelgi enam, rahvusvahelistes põhiõigustes on sätestamist leidnud diskrimineerimise keeld, muuhulgas ka usutunnistuse ja veendumuse alusel, ning olulise tähelepanu all on vähemuste kaitse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse