Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele lähevad töölepingud üle ettevõtte või muu struktuuriüksuse omandajale. Sama põhimõte on kehtestatud ka Euroopa Liidu direktiivis 2001/23/EÜ „Äriühingute, ettevõtete või äriühingu või ettevõtte osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta“, mille varasema versiooni (77/187/EMÜ) kohaldamisel on Euroopa Kohus andnud ettevõtte üleminekule väga laia tõlgenduse. Artiklis tutvustatakse Euroopa Kohtu seisukohti seoses erisustega ettevõtte üleminekul ning töötajate õigusliku seisundiga, kui äriühing (või muu juriidiline isik) annab osutatava teenuse (nt ruumide koristamine, objektide valvamine, töötajate toitlustamine) tasu eest üle teisele äriühingule. Ka Eesti äriühingutes on hakanud levima varem ise osutatud teenuse sisseostmine teiselt äriühingult. Seega on artiklis käsitletud kohtulahendite seisukohti autori arvates võimalik kasutada vastava praktika kujundamisel Eestis, kuivõrd töötajate üleminekut puudutavat kohtupraktikat Eestis veel pole.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse