Menüü

Kokkuvõte

Väga suure osalejate arvuga menetlused on tekitanud haldusasutustele suuri raskusi, eriti menetlusosaliste nõuetekohase ärakuulamise, nende suulisele arutelule kutsumise ja otsuste teatavakstegemise osas. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on 1987. aastal võtnud vastu soovituse suurt arvu isikuid mõjutavate haldusmenetluste kohta. Eesti haldusmenetluse seadus ega kohtumenetluse seadustikud massimenetluse mõistet ei sisalda, samuti nagu pole sätestatud ühise seadusjärgse esindaja instituuti. Saksa haldusmenetluse seaduse Verwaltungsverfahrensgesetz vastavatele normidele tuginedes antakse artiklis ülevaade ühise esindaja instituudist kui massimenetluse kesksest mõistest ja analüüsitakse, kas oma sisult põhimõtteliselt analoogne õiguslik konstruktsioon oleks kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega. Lühidalt peatutakse ka ühise esindaja instituudile alternatiivsetel lahendusvariantidel, loetledes neist põhilisemad ja tuues välja nende suhtes esitatud vastuväited. Artiklis ei käsitleta ühise esindaja instituudi rakendamise praktilise otstarbekuse küsimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse