Menüü

Kokkuvõte

Artikkel käsitleb Euroopa Nõukogu 13. juuni 2002. a raamotsust Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise loovutamise korra kohta. Nimetatud raamotsus on Eesti õigusesse sisse viidud 1. juulil 2004 jõustunud kriminaalmenetluse seadustikuga.

Euroopa vahistamismääruse raamotsus on oluline, sest muudab põhjalikult Euroopas ligi 50 aastat ning Eestis peaaegu kogu taasiseseisvuse aja kehtinud traditsioonilist väljaandmisregulatsiooni. Muudatus on märkimisväärselt tähtis seetõttu, et kasutades ära ühelt poolt isikute vaba liikumise võimalust Euroopa Liidus ja teiselt poolt liikmesriikide õiguskordade erinevusi, on kurjategijatel seniajani olnud kerge vältida õigusemõistmist ja karistuse kandmist. Senine väljaandmisregulatsioon ei olnud sobilik tekkinud olukorra vastu võitlemiseks.

Artiklis antakse ülevaade Euroopa vahistamismääruse raamotsusega reguleeritud uue loovutamismenetluse peamistest eelistest senikehtinud (ja ka edaspidi suhetes kolmandate riikidega kehtiva), peamiselt väljaandmise Euroopa konventsiooni alusel toimunud väljaandmismenetluse ees. Samuti on juhitud tähelepanu ühele Euroopa vahistamismääruse raamotsuse tõsisemale puudujäägile – inimõiguste kaitse tagamise puudulikkusele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse