Menüü

Kokkuvõte

Töötaja tervise halvenemine ei ole üldjuhul töölepingu ülesütlemist õigustavaks asjaoluks. Haigus või vigastus võib aga kujuneda pikaajaliseks, samuti võib sellega kaasneda töövõime alanemine, mille tagajärjel ei pruugi töötaja enam tulla toime töökohustuste nõuetekohase täitmisega. Olukorras, kus tervise halvenemine takistab oluliselt töö tegemist või välistab selle ning töötaja tööjõudu ei ole ettevõttel võimalik tõhusalt rakendada, peab tööandjale jääma õigus töösuhte ülesütlemiseks. Ülesütlemise piiranguid järgides on tööandjal õigus töötaja tööleping üles öelda viimase terviseseisundist tingituna.

Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas Eesti kehtivas õiguses toodud töölepingu lõpetamise regulatsioon on põhjendatud ning kokkusobiv paindliku ülesütlemiskaitse regulatsiooniga. Artiklis pakutakse alternatiivne lähenemine töölepingu seaduses sätestatud regulatsioonile. Tulenevalt teema aktuaalsusest on artiklis kajastatud ka küsimusi ühenduses HIV-i ja AIDS-iga. Nii HIV-iga nakatunud kui ka AIDS-i haigestunud töötaja puhul saab rääkida tema vallandamisest terviseseisundi tõttu.

Artikkel põhineb Põhjamaade (v.a Island) ning Eesti kehtiva õiguse ja töölepingu seaduse eelnõu regulatsioonil. Põhjamaade mudelit kasutatakse kui ühte näidet heaoluriigi süsteemist ja sotsiaalse regulatsiooni kasutamise võimalikkusest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse